NL

In Ellipsis van Kevin Trappeniers duik je in de snelle, onzichtbare wereld van overvloedige signalen rond ons heen en gaat op zoek naar de wereld in rust. Ellipsis laat ons stilstaan bij de rol van onze menselijke aanwezigheid in een door technologie gedomineerde wereld. 

Trappeniers maakt van immateriële golven en straling zichtbare performers. Woordeloos en beeldend zoomt hij traag in en uit op onze dubbelzinnige houding tegenover technologie. Technologie als tussenpersoon tussen mensen, als algoritme dat onze communicatie vormt en vervormt. 

Op welke manier blijft de mens aanwezig en verantwoordelijk in een digitaal landschap? Vertrouwen we teveel of niet voldoende op elektronische informatiestromen? Horen we elkaar nog? Komt uit de digitale schoot een nieuwe beschaving en manier van met elkaar omgaan voort?

Trappeniers werkt voor deze voorstelling samen met de Sloveense muzikant/componist Gasper Piano, die focust op frequenties, feedback en elektronica.

 Kevin Trappeniers toont met
AntennA en Ellipsis een complementaire diptiek bestaande uit een installatie in de publieke ruimte en een theatervoorstelling in de black box. Beide beschrijven ze de verhouding tussen mens-zijn en technologie, en de onderlinge (mis)communicatie die eruit voortvloeit, al leggen ze een andere klemtoon. Hoe beïnvloeden technologische mogelijkheden de communicatie tussen mensen? En hoe gaan we als mens om met de razendsnelle technologische evoluties?  


 

CREDITS

concept & regie: Kevin Trappeniers
geluidsontwerp & muziek: Gasper Piano
muzikanten: SPECTRA (Bram Bossier: altviool, Ben Faes, contrabas, Hanna Kölbel: cello)
lichtontwerp: Laurence Halloy
technisch ontwerp: Gertjan Biasino, Jeroen Vandesande
video & animatronics: Gertjan Biasino
dramaturgie: Elisa Demarré    
productieleiding: Hanne Ghekiere
techniek: Gaspar Schelck
spreiding: Vincent Company
productie: Stray Light vzw
coproductie: C-TAKT, Vooruit & LOD muziektheater
in samenwerking met: Kunstenwerkplaats Pianofabriek
met dank aan: Charlotte Bouckaert, Stijn Demeulenaere, Lodewijk Heylen, Karl Van Welden, KAAP, WorkSpace Brussels, Bijloke Summer Academy – Music Theatre (SPECTRA, LOD muziektheater, KASK & Conservatorium Gent, Muziekcentrum De Bijloke & International Opera Academy)
met de steun van: Vlaamse Overheid, Vlaamse Gemeenschapscommisie (VGC)

 

EN

In Kevin Trappeniers’ Ellipsis you plunge in the fast-paced, invisible world of abundant signals around us while looking for a world briefly suspended in a restful state. Ellipsis makes you contemplate on the role our human presence plays in a world dominated by technology.

Trappeniers turns elusive and transient sound, light and electromagnetic waves into visible performers. Serving wordless visual theatre, he slowly zooms in and out on our ambiguous attitude towards technology. Technology as an intermediary between people, as an algorithm that shapes and transforms our communication.

In what way does mankind remains present and responsible in a digital landscape? Do we trust too much or not enough on electronic information flows and data streams? Can we still hear each other? Does this digital womb creates a new civilisation and way of dealing with and relating to each other?

For this performance, Trappeniers works together with the Slovenian musician and composer Gasper Piano, whose main focus are frequencies, feedback and electronica.

 

Kevin Trappeniers shows with AntennA and Ellipsis a complementary diptych consisting of an installation in the public space and a theater performance in the black box. Both describe the relationship between humans and technology, and the mutual (mis)communication that ensues from this relationship, although they put a different emphasis. How do technological possibilities influence communication between people? And how do we as humans deal with fast-paced technological evolutions?

 
CREDITS

concept & direction: Kevin Trappeniers
sound design & music: Gasper Piano
musicians: SPECTRA (Bram Bossier: viola, Ben Faes: double bass, Hanna Kölbel: cello)
light design: Laurence Halloy
technical design: Gertjan Biasino, Jeroen Vandesande
video & animatronics: Gertjan Biasino
dramaturgy: Elisa Demarré
production management: Hanne Ghekiere
technical support: Gaspar Schelck
distribution: Vincent Company
production: Stray Light vzw
coproduction: C-TAKT, Vooruit & LOD music theatre
in collaboration with: Arts Workspace Pianofabriek
thanks to: Bijloke Summer Academy – Music Theatre (SPECTRA, LOD music theatre, KASK & Conservatory Gent, Music Centre De Bijloke & International Opera Academy), KAAP, Workspace Brussels, Charlotte Bouckaert, Stijn Demeulenaere, Lodewijk Heylen, Karl Van Welden
supported by: Flemish Government, Flemish Community Commission (VGC)